نصب پدال کمکی انواع ماشین های سبک و سنگین جهت آموزش با کمترین هزینه